Windgen.net
            
           Product
     
     Support
        
Contacts
พลังงานลม (Wind Energy)
ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าลมเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเอง ในปัจจุบันมนุษย์จึงได้ให้ความสำคัญและนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไป ไม่ต้องซื้อหา เป็นพลังงานที่สะอาด (Green Energy) ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น เช่นนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า (Wind Generator) และเป็นพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน และอนาคต

ภวพการติดตั้ง กังหันลม 200 W
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดา จ.นครสวรรค์
"ความสุขบนความพอเพียง ที่ปราศจากมลภาวะ"
Wind Generator Project           

ภวพ Wind Gen ขนาด 200W
ที่ศูนย์ทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จ.ปทุมธานี
"แหล่งความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมากมาย รวมกันอยู่ที่นี่"
Wind Gen ขนาด 200 W
คุณศิริชัย
 
Wind Gen ขนาด 2000 W
จังหวัดสมุทรสาคร
 
Wind Gen ขนาด 200 W
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
 
Wind Gen ขนาด 2 kW
ที่จังหวัดชุมพร ภาค 2 เพื่อลดภาระค่าใช่จ่ายของไฟฟ้า ในฟาร์ม
 
Wind Gen ขนาด 2000W
ที่จังหวัดชุมพร  
ผลิตกำลังไฟฟ้าจริงได้มากถึง 2500 W”
Wind Gen ขนาด 200W
ที่จังหวัดภูเก็ต  
ศักยภาพด้านพลังงานลม เหลือเฟือ
Wind Gen ขนาด 200W
ของคุณศุภโชติ  
ถ้าหลายคนคิดเหมือนผม เราก็คงลดการนำเข้าพลังงานได้มากโขเชียว
Wind Gen ขนาด 1000W
ของคุณสารัศ เจริญบัณฑิตย์
"ปราชญ์ชาวบ้านด้านพลังงานทดแทน จังหวัดระยอง"

 
Copyright 2002-2009 Sahamit Machinery PCL. All rights reserved.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                                       

ภวพการติดตั้ง กังหันลม 200 W

ของคุณเอกลักษณ์

 
 

 

Wind Gen 200 W

กลางไพร รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

n