Wind Generator

 

 ภาพการดำเนินการก่อสร้าง Wind Farm ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

“ แห่งเดียวในประเทศไทย ”


 

ภาพพื้นที่กำลังจะก่อสร้าง Wind Farm
 เริ่มงานก่อสร้างฐานราก
8/10/50

งานก่อสร้างฐานราก 8/10/50

9/10/50 เช้านี้ทีมงานเข้าสักการะพระดาบส

งานก่อสร้างฐานราก 9/10/50

งานก่อสร้างฐานราก 9/10/50

งานก่อสร้างฐานราก 16/10/50

งานก่อสร้างฐานราก 16/10/50

ทางทีมงานจะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ฝากไว้ที่ Web Board ของคุณศิริชัยได้เลยครับ