Wind Generator

 

 การติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 200 W  “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดา”

จังหวัดนครสวรรค์
 

 

ประกอบส่วนหางของกังหันลม

ประกอบส่วนหางของกังหันลม กับ Generator

จับยึดลวดสลิงกับเสากังหันลมก่อนยกขึ้น

ตรวจสอบว่าเสาตั้งได้ฉากหรือไม่ (สำคัญมาก ถ้าได้ฉากก็จะรับลมได้เต็มที่)

จับยึดและปรับแต่งให้แน่นและได้ฉาก

ต่อสายไฟ 3 เส้นไปยังชุดควบคุม (Controller)

ต่อสายไฟจากชุดควบคุมไปยัง เครื่องแปลงไฟ DC เป็น AC (Inverter)

ต่อสายไฟจากชุดควบคุมไปยังแบตเตอรี่

ภาพเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ

เช็คแรงดันไฟฟ้าที่ผลิตได้ 24 Volt

 


VDO กังหันลมผลิตไฟฟ้า (Wind Generator)

VDO 1 (File ใหญ่)
VDO 2 (File เล็ก)
Download คู่มือการติดตั้ง
ใบสั่งซื้อและสั่งจอง

ภาพถ่ายจากกล่องถ่ายรูป จึงทำให้ไม่สามารถเห็นความเร็วที่แท้จริงของใบพัดซึ่งเร็วมากได้
ประมาณ
300 รอบต่อนาที