Wind Generator

 

 กังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 2 kW ของบริษัท ไทยประสิทธิ์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
“กับบทบาทองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)”


            "Corporate Social Responsibility-CSR หมายถึงองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม" ปัจจุบันหลายผู้ประกอบการให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารฯ ของบริษัทฯ ได้ริเริ่มนโยบายในการสร้างโรงงานสีเขียว โดยการปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมากภายในโรงงาน ที่สำคัญได้ริเริ่มการนำพลังงานหมุนเวียนประเภทลมมาใช้อย่างจริงจัง โดยได้ดำเนินการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 2 kW เพื่อใช้งานกับระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบแสงสว่างรอบโรงงาน
 

 

Wind Generator 2 kW ที่ติดตั้งภายในโรงงาน ที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 

งานฐานรากซึ่งใช้เข็มคอนกรีต 5 ต้นกด เพื่อความแข็งแรง เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวเกิดจากการถมดิน
 

ติดตั้งร้อมๆ กับการปลูกต้นไม้สร้างสภาวะแวดล้อม
 

ภาพที่ระดับความสูงมาตรฐาน 9 เมตร
 

Wind Generator 2 kW จากด้านหลัง
 

VIDEO